Một ví dụ của bài phát biểu I, II, III, IV, V
Info
YEAR
CATEGORIES
TECHNIQUES
KÍCH THƯỚC/THỜI LƯỢNG
Tùy biến
MEDIUM
Sắp đặt bản in kỹ thuật số, màu nước trên giấy. Kích thước đa dạng. 

Dữ liệu về tác phẩm đang được thu thập.