Bảo trợ

VCAD là nền tảng lưu trữ cộng đồng được hỗ trợ hào hiệp của Quỹ Cứu trợ Văn hóa Giáo dục Quốc tế của Văn phòng Đối ngoại Liên bang Đức, Viện Goethe, Chương trình Kết nối thông qua Văn hóa của Hội đồng Anh và các đối tác khác.