Quy Định Về Bản Quyền

(Ngày cập nhật: 01 tháng 03 năm 2023)

 

1. Tuyên bố bản quyền

Tuyên bố bản quyền dưới đây áp dụng cho mọi thông tin và dữ liệu trên VCAD.

  • VCAD không phải là nơi lưu trữ tác phẩm nghệ thuật. VCAD chỉ lưu trữ thông tin và dữ liệu về tác phẩm nghệ thuật được cung cấp / đóng góp bởi các Đối tác, tức các cá nhân, nghệ sĩ, nhóm, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được gọi chung là Đối tác đóng góp Nội dung (viết tắt là Đối tác), có đầy đủ Quyền sở hữu, và các quyền liên quan khác, cũng như chịu trách nhiệm về bản quyền đối với thông tin và dữ liệu đó. 
  • Khi cung cấp / đóng góp dữ liệu cho VCAD Đối tác cũng đồng thời trao cho VCAD quyền sử dụng thông tin và dữ liệu để lưu trữ và đăng tải trên các nền tảng dưới đây: 
  • Mọi thông tin và dữ liệu trên VCAD không được coi là một phần của bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào theo nghĩa đầy đủ của nó. 
  • Thông tin và dữ liệu về tác phẩm đăng tải trên VCAD nếu không có chú thích trong từng trường hợp cụ thể, đều do nghệ sĩ trực tiếp cung cấp thông tin và dữ liệu về tác phẩm đó giữ bản quyền.
  • VCAD không giữ bất kì một quyền nào đối với các thông tin và dữ liệu được đóng góp từ Đối tác ngoài việc được phép sử dụng và chia sẻ chúng cho các mục đích phi lợi nhuận.
  • Mọi thông tin và dữ liệu đăng tải trên VCAD được áp dụng Cấp phép Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), một trong các loại Cấp phép sử dụng thông tin và dữ liệu theo Quy ước chia sẻ cộng đồng của Creative Commons được mô tả tại https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Biểu tượng được gắn hoặc đi kèm thông tin và dữ liệu là:   Creative Commons License    hoặc    Creative Commons License

 

2. Điều khoản sử dụng

Áp dụng chung cho những người sử dụng thông tin và dữ liệu đăng tải trên VCAD. 

  • Cá nhân và tổ chức sử dụng và chia sẻ thông tin và dữ liệu đăng tải trên VCAD (sau đây gọi tắt là Người dùng) dưới bất kỳ hình thức nào, cần tôn trọng và luôn dẫn nguồn từ VCAD, không được sửa chữa, biên tập, thay đổi hoặc làm mới ở bất kỳ hình thức nào. 
  • VCAD không trao quyền cho cho bất kỳ Người dùng nào sử dụng thông tin và dữ liệu đăng tải trên VCAD trực tiếp hay gián tiếp vì mục tiêu lợi nhuận mà không có thỏa thuận trước với VCAD và các Đối tác.

Mọi nghi vấn, thắc mắc về việc sử dụng hoặc khiếu nại về bản quyền đối đối với thông tin và dữ liệu đăng tải trên VCAD vui lòng gửi về: copyright@vcad.org.vn