D5 [Đập Của Bố]


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
86 × 117 (cm)

Loạt tác phẩm Đất Mình (Tầng 1).

Than chì, màu sáp, acrylic trên giấy.

Nghệ thuật của tôi khai thác các cách khác nhau chúng sử dụng để xây dựng những hình dung về các lãnh thổ ở phương xa. Từ năm 2017 đến nay, tôi đã thực hiện một dự án dài hạn mang tên Đất Mình (My Land), trong đó tôi tự ban cho mình một sức mạnh tuyệt đối để tạo ra một thế giới theo quy tắc của riêng mình. Dự án này bao gồm các bản vẽ, điêu khắc và các đoạn ghi chép, lần lượt tượng trưng cho bản đồ, hiện vật và sự tích về một lãnh thổ tưởng tượng. Lãnh thổ này không tương ứng với bất kỳ nền văn hóa nào đã biết trong lịch sử loài người. Nó có các hệ thống logic, ngôn ngữ và đo lường riêng chỉ hoạt động nội trong phạm vi vùng đất. Tôi coi dự án như một thí nghiệm tưởng tượng về một môi trường, trong đó kinh nghiệm cá nhân của bất kỳ người xem nào cũng bị vô hiệu. Người đó phải từ bỏ hoàn toàn di sản văn hóa của mình để điều hướng trong thế giới này.

Đất Mình được thiết kế để có bốn “lối vào” khác nhau - bốn điểm khởi đầu để trải nghiệm lãnh thổ. “Lối vào” phổ biến nhất là bắt đầu bằng bản đồ tổng quát (còn gọi là [bản đồ mẹ]), đại diện cho toàn bộ lãnh thổ với vũ trụ xung quanh nó. Theo bản đồ, lãnh thổ bị kẹt giữa ngày và đêm, nằm ngoài nhận thức của chúng ta về thời gian. Bản đồ được chia theo lưới 8x8, do đó có 64 đơn vị không gian. Sau đó, mỗi đơn vị dẫn đến một bản đồ riêng biệt, có các đơn vị không gian riêng, v.v. Dự án tiếp tục phát triển theo quy trình này. [bản đồ mẹ] được làm lại hằng năm cho phù hợp với những sự thay đổi của dự án. Tôi xây dựng cấu trúc của tất cả các lối vào theo cách này, làm cho toàn bộ dự án có thể được sửa đổi và mở rộng vô hạn.

My work explores how we construct an understanding of a territory from afar. Since 2017, I have been working on a long-term project titled My Land, in which I grant myself an absolute power to create a world according to my rules. This project contains drawings, sculptures and writings that represent maps, artifacts and tales of an imagined territory. This territory does not correspond to any known culture in human history. It has its own systems of logic, language, and metrology that are functional only within themselves. I consider the project as a thought experiment of a phenomenal environment in which the personal experience of any viewer is stripped away. He or she must completely abandon his or her own invalid cultural legacy in order to navigate the environment.

My Land is designed to have four different “entrances”- four starting points to experience the territory. The most common “entrance” is to begin with the keymap [mothermap], which represents the whole territory with the universe around it. According to the map, the territory is stuck between day and night, outside of our perception of time. The map is divided by an 8x8 grid, thus having 64 space units. Each unit then leads to a separate map, which has its own space units, and so on. The project continues to develop according to this procedure. As the project grows, [mothermap] is remade accordingly. I construct the framework of all entrances in this way, making the whole project under infinite revisions and expansion.