E1.2 [Mưa]
Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
62 × 108 (cm)

Than chì, sơn acrylic, bút chì màu và mực trên giấy.