E4.3 [Viện tỷ lệ]
Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
110 × 140 (cm)

Màu nước, acrylic và graphite trên giấy.