Vọng chúng sinh #10


20230414_MỚ_PTVN_Vọng chúng sinh #10_02

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
210.5 × 158 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.