Vọng chúng sinh #11


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
160 × 666 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.