Vọng chúng sinh #13


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
109.5 × 170 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.