Vọng chúng sinh #14Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
222 × 160 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.