Vọng chúng sinh #15


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
220 × 160 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.