Vọng chúng sinh #16Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
164 × 90 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.