Vọng chúng sinh #17


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
164 × 89.5 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.