Vọng chúng sinh #20

20230414_MỚ_PTVN_Vọng chúng sinh #20_01

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
55 × 79.5 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.