Vọng chúng sinh #22


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
55 × 79.5 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.