Vọng chúng sinh #4


Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
75 × 120 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.