Vọng chúng sinh #7


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
109 × 170 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.