Vọng chúng sinh #8


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
164 × 90 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.