Vọng chúng sinh #9


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
89.5 × 164 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.