Nỏ thần (Mài thời gian)


Trưng bày trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM
Màu nước trên lụa, khảm xà cừ và sơn mài trên gỗ. Sơn mài sản xuất với sự cộng tác của nghệ sĩ Đinh Văn Sơn. 

Sắp đặt tác phẩm cùng ba chiếc nỏ (ba chiếc nỏ thuộc sở hữu của nghệ sĩ). 

Kích thước sắp đặt tùy thuộc vào không gian.

Ý tưởng

Chính việc mã hóa một sự thật lịch sử được ghi nhớ thông qua biểu tượng (ví dụ: chiếc nỏ phản bội), hệ thống hóa bằng ngôn ngữ (ví dụ: huyền sử), đã mê hoặc Phan Thảo Nguyên bởi khả năng chứa đựng, hình dung và truyền tải kiến thức của nó ( ví dụ: các bài học luân lý hoặc đạo đức). Trong Nỏ thần (Con gái ngươi là kẻ phản bội), những chiếc nỏ của Nguyên bị tước đi vũ khí, không còn các mũi tên kích hoạt, ở trạng thái đình trệ như thể chúng đã bị tạm ngừng trong một thời gian ngắn. Chúng giống như đội quân bất lực của vua An Dương Vương, nhưng đối với Nguyên, trạng thái đình trệ của đội quân này không phải là hậu quả của việc mất đi móng rùa vàng mà là bài học lịch sử bị đặt sai chỗ – giống như một chiếc nỏ không còn tên chỉ có chức năng trang trí, quá khứ cũng chỉ mang tính mô tả mà không có ghi chép sự thực (mũi tên đưa chúng ta đến mục tiêu; ghi chép sự thực đưa ta đến nguyên do một sự kiện xảy ra).

Ý tưởng tác phẩm gốc của nghệ sĩ.

Nguồn: Nguyễn Art Foundation