giả dược
Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
KÍCH THƯỚC/THỜI LƯỢNG
Tùy biến
MEDIUM

Tác phẩm là trạng thái tinh thần của một kẻ Vô thần đang cố chối bỏ danh tính từng tin vào những đấng Tối Cao. Nhưng nỗi ám ảnh phải chứng minh rằng một khái niệm không tồn tại lại mang đến cho anh ta nhiều gánh nặng về mặt tinh thần và cảm xúc hơn; nó dựng lên một tồn tại vật chất của các khái niệm/nhân vật trừu tượng theo cách mà ta không thể nhận thấy.