Phong cảnh nông thôn

Sơn dầu trên vải.
Dữ liệu về tác phẩm đang được thu thập.