Văn tế thập loại chúng sinh #1
Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
316 × 2000 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu, vải màn tuyn, keo trên toan.