Văn tế thập loại chúng sinh #8


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
170 × 263.5 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.