Những cái bóng trong vườn 2, chiêm nghiệm về sự tương đồng, bốn mùa và các nguyên tố

Sơn mài trên gỗ. Kích thước 150 x 91 cm mỗi bức (4 bức tổng cộng).

Dữ liệu về tác phẩm đang được thu thập.