Không đề


Trưng bày trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
82 × 110 (cm)

Mực và màu nước trên giấy Dó.

Dữ liệu về tác phẩm đang được thu thập.