Nơi bọn chúng lui tới 3


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
200 × 120 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.
Tác phẩm được đại diện bởi CUC Gallery.