Nơi bọn chúng lui tới 4


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
155 × 135 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.
Tác phẩm được đại diện bởi CUC Gallery.