Giới thiệu

Với định hướng phát triển thành không gian đa dạng cho các loại hình nghệ thuật đương đại và thúc đẩy trao đổi tri thức - văn hóa, Manzi đã hợp tác với nhiều nghệ sỹ trong và ngoài nước, các trí thức và học giả đa ngành, các tổ chức và trung tâm văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam. Đây là một trong những không gian sáng tạo có năng lực tự vận hành bởi nguồn thu từ hoạt động hàng ngày.