Dị nhân thời bê tông

Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
38 × 15 × 26 (cm)