Nhạc trưởng


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Chất liệu tổng hợp. Kích thước thay đổi theo không gian.

Ý tưởng

Những đồ vật trong triển lãm này đều có đầu vào và đầu ra, đều là dây dẫn. Con người cũng là một dây dẫn, cũng có đầu vào và đầu ra. Nếu bạn biết đầu vào của tôi là gì và đầu ra của tôi là gì thì bạn sẽ biết tôi có khả năng gì.