Dường như là
Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
KÍCH THƯỚC/THỜI LƯỢNG
Tùy biến

up the banyan, the ant climbs
alas, dead-end, futile crawl
up the peach tree, the ant creeps
broken branches, to-and-fro
(Vietnamese folk poem)