Ảnh trưng bày triển lãm "Ý niệm Bối cảnh Tranh luận: nghệ thuật và tính tập thể tại Đông Nam Á". Đóng góp: Iola Lenzi.

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
80 × 62 (cm)
MEDIUM

Mực và màu trên giấy Dó.