Karaoke series

Mực và màu trên giấy Dó, loạt sáng tác kéo dài nhiều năm.