Nguồn: FOST Gallery.


Nguồn: FOST Gallery.

Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
240 × 240 × 4 (cm)
MEDIUM

Sơn ta trên gỗ, kích thước 240 × 240 × 4 cm (bộ đôi).