Nhân viên vận tảiInfo
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
100.5 × 60.5 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.