Mappa Mundi


Ảnh: truphotos.com.
Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Sơn ta trên gỗ, sắp đặt như tranh tường trần nhà.