Không đề


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.

Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Ý tưởng

Tưởng tượng dắt tôi đến thế giới của chúng_ Tôi thấy nghệ thuật của tôi ở đó

Tưởng tượng dắt tôi đến thế giới của chúng_ Tôi thấy nghệ thuật của tôi ở đó

Tưởng tượng dắt tôi đến thế giới của chúng_ Tôi thấy nghệ thuật của tôi ở đó

Đề tựa trong triển lãm cá nhân Không đề tại Ryllega Gallery, 2004.