Trương Tân
BORN
CITY/REGION
WEBSITE

Trương Tân sinh tại Hà Nội, tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội (1982), Đại học Mỹ thuật Hà Nội (1989) và giữ vai trò làm giảng viên giảng dạy tại trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội trong suốt gần một thập kỷ (1989–1998)*.

 

Thực hành đa dạng của Trương Tân bao gồm hội họa, trình diễn, sắp đặt, điêu khắc và gốm sứ. Qua tác phẩm của mình, ông thách thức quy ước xã hội, truy vấn các chủ đề bản sắc và tự do ngôn luận. Là nghệ sĩ đồng tính công khai, tác phẩm của Trương Tân tiên phong khơi mở những thảo luận về tính dục trong nghệ thuật, xem xét bản sắc dân tộc và sự giao thoa của nó với định kiến giới, khám phá nhận thức về đồng tính luyến ái trong bối cảnh xã hội còn nhiều bảo thủ.

 

* Một số nguồn tin ghi 1989–1997

Tiểu sử do VCAD biên soạn dựa trên thông tin từ Guggenheim Museum.

Category
Medium
Year
For Artist
For Artwork