Info
YEAR
CATEGORIES
TECHNIQUES
KÍCH THƯỚC/THỜI LƯỢNG
Tùy biến
MEDIUM

Sơn dầu trên vải.
Dữ liệu về tác phẩm đang được thu thập.