Trưng bày trong triển lãm "Sống chậm, trong hiện tại", Vy Gallery, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Sống chậm, trong hiện tại", Vy Gallery, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Sống chậm, trong hiện tại", Vy Gallery, 2023.

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
120 × 140 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên vải.
Dữ liệu về tác phẩm đang được thu thập.

Bộ sưu tập Trần Hậu Tuấn
,