Tĩnh vật


Trưng bày trong triển lãm "Giao biên", Wiking Salon, 2023.

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
161 × 120 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.

Dữ liệu về tác phẩm đang được thu thập.