Tĩnh vật
Info
YEAR
2019 - ?
TECHNIQUES
KÍCH THƯỚC/THỜI LƯỢNG
Tùy biến
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.

Dữ liệu về tác phẩm đang được thu thập.