Mắc Cạn
Info
ARTIST
YEAR
2020
TECHNIQUES
KÍCH THƯỚC/THỜI LƯỢNG
Tùy biến

Tổng hợp tư liệu hình ảnh cá nhân trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu trong dự án.