Những con số

Dự án Những con số của Lê Brothers và các tình nguyện viên của dự án được thực hiện trong vòng 2 năm từ 2010 đến cuối 2011. Ngoài tên tác phẩm, các tác phẩm còn gắn thêm những con số.