Bữa tiệc


Đóng góp: Ryllega Gallery.


Đóng góp: Ryllega Gallery.


Đóng góp: Ryllega Gallery.


Đóng góp: Ryllega Gallery.


Đóng góp: Ryllega Gallery.


Đóng góp: Ryllega Gallery.


Đóng góp: Ryllega Gallery.

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Chất liệu tổng hợp. Kích thước thay đổi theo không gian.

Thông tin tác phẩm đang được cập nhật.