Vô đề 12

“Vô đề 12”. Ảnh: Lucie Marsmann. Nguồn: Thư cho mẹ. Đóng góp: Bộ sưu tập van Laak und Bérenger.

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
27.5 × 37.5 (cm)

Chất liệu tổng hợp: accrylic trên giấy Dó.

Collection van Laak und Bérenger
1999
Bielefeld, Đức