Vô đề 13

“Vô đề 13”. Ảnh: Lucie Marsmann. Nguồn: Thư cho mẹ. Đóng góp: Bộ sưu tập van Laak und Bérenger.

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
28.3 × 40.3 (cm)

Chất liệu tổng hợp: accrylic trên giấy Dó.

Collection van Laak und Bérenger
1999
Bielefeld, Đức