Vô đề 14

“Vô đề 14”. Ảnh: Lucie Marsmann. Nguồn: Thư cho mẹ. Đóng góp: Bộ sưu tập van Laak und Bérenger.

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
27 × 38.5 (cm)

Chất liệu tổng hợp: accrylic và màu nước trên giấy Dó.

Bộ sưu tập van Laak und Bérenger
1999
Bielefeld, Đức