Cha và con


Nguồn: LIMDIM*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: LIMDIM*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: LIMDIM*. Đóng góp: Ryllega Gallery.

Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
DURATION
00:40:00
MEDIUM

Trình diễn kéo dài, được thực hiện bởi nghệ sĩ (nằm dưới) và cha mình (đọc Truyện Kiều, nằm trên).Trình diễn lần thứ nhất tại sân trước của Hội đồng Anh Việt Nam (40 Cát Linh) thuộc LIMDIM - Liên hoan Trình diễn Quốc tế Hà Nội 2004, trình diễn lần thứ hai tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Saigon Open City 2006.

Ý tưởng

Tôi muốn nói với cha tôi về những gì mà tôi chịu đựng

Tôi muốn nói với cha tôi về những gì mà ông chịu đựng

Tôi muốn nói với cha tôi về những gì mà chúng tôi chịu đựng

Bằng cách đơn giản nhất: áp vào cha tôi.

Đề tựa trong Vietnam Eye - Contemporary Vietnamese Art, Serenella Ciclitira biên tập, 2016, tr.104.

Tác phẩm do Trần Lương giám tuyển cho LIMDIM - Liên hoan Trình diễn Quốc tế Hà Nội 2004 và Saigon Open City 2006.